Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych klientów będących osobami fizycznymi:

W związku z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach realizacji przez nas umowy sprzedaży informujemy, że:

1. Administratorem, to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest: Elektroplast sp. z o.o. z siedzibą w Stróży 1015, 32-431 Stróża.

2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych będzie przygotowanie oferty, ewentualne negocjacje oraz realizacja umowy sprzedaży i wystawienie faktury.

3. Przetwarzanie takie jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi sześć lat. W tym czasie ma Pani/Pan prawo do:

    a) uzyskania od Administratora potwierdzenia przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do nich, 

    b) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia w przypadku, gdy nie są one kompletne,

    c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych,

    d) otrzymania swoich danych osobowych, które dostarczyła Pani/Pan Administratorowi, oraz żądania, aby dane te zostały przekazane przez obecnego innemu Administratorowi.

5. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób właściwy lub przetwarzane są niezgodnie z celem podanym powyżej, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi odnośnie ich przetwarzania do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Informujemy również, iż konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości realizacji sprzedaży.Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych klientów będących osobami fizycznymi w związku z prowadzonym monitoringiem terenu firmy:

W związku z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach prowadzonego monitoringu wizyjnego (zainstalowane kamery) informujemy:

Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest: Elektroplast Sp. z o.o. z siedzibą w Stróży 1015, 32-431 Stróża.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest ochrona majątku przedsiębiorstwa. Przetwarzanie takie jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, (art.6.ust.1 punkt f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).                                                                                               

Uzasadnionym interesem prawnym jest zabezpieczenie przed kradzieżami oraz ustalenie odpowiedzialności za zdarzenia uszkodzenia majątku. 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy publiczne i służby porządkowe, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system.

Dane osobowe Pani/Pana beda przetwarzane 15 dni. 

W tym czasie ma Pani/Pan prawo do:

• uzyskania od Administratora potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, oraz dostępu do nich

• sprzeciwu dotyczącego przetwarzania z uzasadnieniem wynikającym ze szczególnej Pani/Pani sytuacji

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób właściwy lub niezgodny z celem podanym powyżej, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi odnośnie ich przetwarzania do organu nadzorczego (UODO).


  • Diament Forbes 2022
  • certyfikat PRS
  • img-1
  • img-5
  • img-2
  • img-3
  • img-4