Komunikat dotyczący przetwarzania danych osobowych klientów będących osobami fizycznymi:
 

W związku z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach realizacji przez nas umowy sprzedaży informujemy, że:

1. Administratorem, to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest: Elektroplast sp. z o.o. z siedzibą w Stróży 1015, 32-431 Stróża.

2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych będzie przygotowanie oferty, ewentualne negocjacje oraz realizacja umowy sprzedaży i wystawienie faktury.

3. Przetwarzanie takie jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi sześć lat. W tym czasie ma Pani/Pan prawo do:

    a) uzyskania od Administratora potwierdzenia przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do nich, 

    b) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia w przypadku, gdy nie są one kompletne,

    c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych,

    d) otrzymania swoich danych osobowych, które dostarczyła Pani/Pan Administratorowi, oraz żądania, aby dane te zostały przekazane przez obecnego innemu Administratorowi.

5. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób właściwy lub przetwarzane są niezgodnie z celem podanym powyżej, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi odnośnie ich przetwarzania do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Informujemy również, iż konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości realizacji sprzedaży.